Officieel reglement van de promotiecampagne'

 

Algemene Voorwaarden

 

1.       De actie Coca-Cola ‘Disneyland 25 jaar’ wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV (verder “Coca-Cola” genoemd). Deze actie staat open voor personen van 14 jaar en ouder (met verplichting voor jongeren onder 18 jaar om begeleid te zijn door een ouder of wettelijke voogd) die in België en in het Groothertogdom Luxemburg wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola European Partners bvba, van Coca-Cola Services NV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, alsook hun familieleden.

 

2.       In België wordt deze actie georganiseerd in het kader van een BOIC Tombola ten bate van het Olympisch Comité. KB 17/10/2016 - III/42/3.707/16. Hierna de ‘’Tombola’’ genoemd. Deze Tombola is enkel geldig van 02/10/2017 tot 12/11/2017 (23h59).

 

3.       In het Groothertogdom Luxemburg wordt de actie georganiseerd in het kader van een Tombola zonder aankoopverplichting geldig van 02/10/2017 tot 12/11/2017 (23h59).

 

4.       Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement. De deelname impliceert de volledige en complete aanvaarding van deze algemene voorwaarden alsook deze van Coca-Cola partners in deze actie.

 

5.       De etiketten die recht geven op deelname aan de tombola zijn de promotionele etiketten 'Coca-Cola Disneyland 25' die zich bevinden op de 1 liter-petflessen van het gamma Coca-Cola, Coca-Cola light taste en Coca-Cola Zero sugar, van de multipacks 4x1 liter en 6x1 liter van het gamma Coca-Cola, Coca-Cola light taste en Coca-Cola Zero sugar.

 

6.    De deelnemer kan zo vaak meespelen als hij wil maar mag maximaal vijf promotionele etiketten 'Coca-Cola Disneyland 25' per 24 uur scannen. Tijdens de gehele duur van de promotie is er slechts één winnaar per gezin.

 

7.       Er wordt één winnaar per week getrokken op maandag om 14 uur, uit alle geldige deelnames die tijdens de laatste zeven dagen, tot zondag 23u59, geregistreerd werden.

 

8.       Om geldig deel te nemen aan deze tombola, moet de deelnemer naar de website www.cocacola.be/Disney of www.cocacola.lu/Disney surfen en de aangegeven procedure volgen. Hij moet de deelnemende verpakking scannen of er een foto van nemen zoals beschreven in de procedure. De deelnemer moet een Coca-Cola-profiel aanmaken of inloggen op zijn Coca-Cola-profiel en vervolgens zijn promotioneel etiket inscannen.

 

9.       De winnaars, voor zichzelf en hun begeleiders, moeten hun volledige contactgegevens (voornaam, naam, geboortedatum en adres), hun telefoonnummer en/of gsm-nummer bevestigen en een kopie van hun identiteitskaart of paspoort (geldig tot zes maanden na de reis) indienen. Minderjarigen moeten aantonen dat ze worden begeleid door een ouder of wettelijke voogd. Geen enkele wijziging kan daarna nog gebeuren en zal beschouwd worden als een verwerping van de prijs. De reisdocumenten en verzekeringen, met uitzondering van de documenten en verzekeringen die expliciet voorzien worden, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van elke reiziger.

 

10.   De winnaar zal binnen de 24u na de trekking persoonlijk geïnformeerd worden via het e-mailadres dat hij tijdens zijn inschrijving op de website heeft meegedeeld. De e-mail informeert de winnaar dat hij gewonnen heeft (onder voorbehoud van controle) en vertelt welke stappen hij moet volgen om zijn prijs te verkrijgen. Er zal hem gevraagd worden om een deelnemersformulier aan de reis en een aantal persoonlijke gegevens van de winnaar en de begeleider in te vullen. Het formulier dient binnen de 28 dagen na ontvangst teruggestuurd te worden. Indien de winnaar jonger dan 18 jaar is, moeten alle benodigde documenten, op grond van artikel 9, worden ondertekend en wettelijk gemachtigd door de ouder of voogd. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om de noodzakelijke gegevens en de handtekening van de personen die hem begeleiden te verkrijgen. Indien de winnaar binnen de gestelde termijn niet ingaat op de vraag om zijn gegevens per e-mail te bevestigen en het formulier terug te sturen, wordt de prijs aan iemand anders toegekend en verliest de winnaar elk recht op een compensatie onder welke vorm dan ook.

 

11.   Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 14 jaar oud is en in België of in het Groothertogdom Luxemburg woont. Minderjarigen die een reis buiten België winnen moeten schriftelijk bewijs leveren dat zij begeleid zullen worden door een ouder of een wettelijke voogd. Geen prijs zal worden toegekend aan een niet-begeleide minderjarige onder de hierboven beschreven voorwaarden. Op elk moment, moeten de deelnemers in staat zijn om een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator kan controleren en eventueel misbruik kan bestraffen. Er zullen geen prijzen worden verstuurd naar andere landen.

 

12.   Zullen niet in aanmerking worden genomen in het kader van deze promotie: de deelnemers die geen volledig profiel hebben, namelijk die hun contactgegevens niet ingevuld hebben.

 

13.   In totaal zullen in het kader van deze tombola de volgende prijzen worden uitgereikt:

 

-          zes verblijven in Disneyland Parijs geldig van 20.7.2018 tot 22.7.2018 voor vier personen met daarin inbegrepen: twee nachten in een vierpersoonskamer in een viersterrenhotel van Disneyland Parijs met ontbijt, toegang tot de twee parken gedurende drie dagen, een VIP FastPass voor vier personen gedurende drie dagen, vier maaltijdvouchers en zes drankvouchers per persoon, deelname aan een speciaal evenement van Coca-Cola. De winnaars moeten vrij zijn van 20.7.2018 tot 22.7.2018, er wordt geen wijziging van de data toegestaan. Transport is niet inbegrepen

 

14.    De winnaars worden uitgeroepen tot winnaar na de definitieve controle van hun gegevens en hun leeftijd.

 

15.   De winnaars krijgen hun prijs aangetekend per post toegestuurd of digitaal.

 

Algemene voorwaarden

 

16.   Deze actie in België en in het Groothertogdom Luxemburg staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

 

17.   Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Om de prijsuitreiking te waarborgen, heeft Coca-Cola het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

 

18.   De gegevens die verzameld worden bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze wedstrijd, worden beheerd en gecontroleerd door Coca-Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel conform de wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Privacy beleid van Coca-Cola beschikbaar op deze website. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Coca-Cola - PB 10 176 - 1180 Brussel of per e-mail naar cocacolabe@coca-cola.com.

 

19.   De toegewezen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld. Alle prijzen verkregen in strijd met deze voorwaarden kunnen worden geannuleerd.

 

20.   Coca-Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts…

 

21.   Coca-Cola kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 

-          ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook, in het bijzonder maar niet beperkt tot de risico's in verband met reizen naar, binnen en vanuit de gewonnen bestemming.

-          verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden en dat, in welke vorm dan ook.

-          drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

-          Elke onmogelijkheden voor de winnaar om te reizen op de vastgestelde datum.

-          Eventuele extra kosten en/of de kosten van levensonderhoud of transport - anders dan de kosten die hierin worden ondersteund door Coca-Cola uitdrukkelijk vermeld – die de winnaar (en de begeleider) uiteindelijk moet dragen als gevolg van zijn deelname aan de actie, de aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij wil.

-          elk geval van overmacht waardoor de winnaar geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van de reis of eender welke andere gebeurtenis.

-          de annulering of de wijziging van de data of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca-Cola, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

-          Het onvermogen van de winnaar om naar de bestemming te vertrekken ten gevolge van een besluit van de autoriteiten, de weigering van autoriteiten, no show van de reizigers op de datum van vertrek op de aangegeven uren, afwezigheid of niet-geldigheid van een visum of paspoort of ieder ander document dat vereist is bij vertrek.

 

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

 

22.   Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

 

23.   De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

 

24.   Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden gebracht. Elke clausule die illegaal of ongeldig zou worden verklaard, wordt beschouwd als niet van toepassing zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze verordening.