GEBRUIKSVOORWAARDEN MINUTEMAID.BE

Gebruiksvoorwaarden van de website
Die website (“Site”) is de eigendom van The Coca-Cola Company en de Belgische versie is beheerd door Coca-Cola Services NV, met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 1424 – 1070 Brussel België – BTW BE 0462525791 RPR Brussel. (samen hieronder “Coca-Cola” “we” en “ons”).
De verantwoordelijke uitgever van die website is de Heer Juan Ignacio de Elizalde, in zijn hoedanigheid van Benelux Operations Director
In deze Algemene voorwaarden betekent “gelieerde entiteiten” alle directe of indirecte moederbedrijven, dochterondernemingen, sponsors of gelieerde bedrijven van The Coca-Cola Company, inclusief alle bottelaars van The Coca-Cola Company.
Gelieve de onderstaande algemene voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig te lezen. Uw gebruik van de Site is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.
1. Aanvaarding van de voorwaarden. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en de bijkomende voorschriften die we op de Site kunnen posten.

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan deze Gebruiksvoorwaarden (en aan andere bijkomende voorschriften); we kunnen u van dergelijke wijzigingen door alle redelijke middelen op de hoogte brengen, ook door de aangepaste versie van deze Gebruiksvoorwaarden op de Site te posten. U kunt zien wanneer we deze Algemene Voorwaarden voor het laatst aanpasten door te kijken naar de bovenstaande legenda “LAATST BIJGEWERKT”. Als u de Site bezoekt of gebruikt nadat deze Gebruiksvoorwaarden werden gewijzigd, aanvaardt u automatisch deze wijzigingen.
2. Beoogd gebruik van de Site. De Site, zijn functies en zijn inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) zijn uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik bedoeld. U mag de Site en/of inhoud niet gebruiken of anderszins aanwenden voor enige bedrijfsactiviteit of commerciële onderneming (al dan niet voor winst). Uw gebruik van de Site en/of de inhoud moet te allen tijde overeenstemmen met de toepasselijke wetten, voorschriften en regelgevingen.

We verwelkomen op deze Site bezoekers van alle leeftijden. Voor bepaalde aspecten, functies of inhoud van de Site kan echter een leeftijdsbeperking gelden, al naargelang ze geschikt zijn voor bepaalde leeftijden of al naargelang wat wettelijk is toegestaan. Indien leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn, zal dat duidelijk op de Site aangeduid worden en kunt u vooraf gevraagd worden om uw leeftijd te bevestigen. Als u de Site bezoekt en/of gebruikt, bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd heeft om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, of, indien dat niet het geval is, dat u daar de nodige toestemming voor heeft van uw ouders of voogd.
3. Inhoud die we op de Site beschikbaar stellen. Coca-Cola kan via de Site inhoud beschikbaar stellen, waaronder (maar niet beperkt tot) informatie, opmerkingen, beoordelingen en andere teksten, foto's, beelden en andere afbeeldingen, films, video's, muziek en andere audiobestanden, software, toepassingen of spelletjes (samen “Inhoud” genoemd). Wij, onze gelieerde entiteiten en/of onze licentieverstrekkers zijn eigenaar van alle Inhoud die beschikbaar gesteld wordt via de Site. Deze Inhoud is onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, mag u onze Inhoud niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring via gelijk welke manier of vorm reproduceren, wijzigen, verspreiden of anderszins bewerken.

Bovendien erkent u dat de Site zelf beschermd is met auteursrechten. U erkent verder dat Coca-Cola de handelsmerken “Coca-Cola”, “Coke” en alle verbonden handelsmerken, dienstmerken en logo's van Coca-Cola bezit. Alle andere handelsmerken die op de Site gebruikt worden, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Handelsmerken en logo's van Coca-Cola mogen enkel samen met goederen vervaardigd door Coca-Cola gebruikt worden, of met de voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van Coca-Cola. Om enige twijfel te vermijden, mag het bedrijfslogo van Coca-Cola enkel door Coca-Cola gebruikt worden.

Soms kunnen we bepaalde inhoud voor u beschikbaar stellen voor bepaalde beperkte doeleinden, zoals voor het downloaden of anderszins reproduceren van dergelijke Inhoud. We zullen uitdrukkelijk vermelden voor welke Inhoud dergelijk gebruik toegestaan is en wat de specifieke gebruiksvoorwaarden zijn voor die Inhoud. Dergelijke specifieke gebruiksvoorwaarden kunnen beperkingen opleggen voor uw gebruik van de Inhoud, inclusief (maar niet beperkt tot) het aantal keer dat u de Inhoud kan downloaden, waarvoor u de Inhoud kan gebruiken en met hoeveel apparaten u toegang heeft tot de Inhoud. Vóór u toegang krijgt tot deze Inhoud op de Site, kan u gevraagd worden om akkoord te gaan met de bijzondere gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Inhoud.

HOUD ER REKENING MEE DAT NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE INHOUD OP DE SITE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR GESTELD WORDT VIA DE SITE) IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KAN RESULTEREN IN MONETAIRE SCHADE EN ANDERE BURGERLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE STRAFFEN, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT STRAFFEN VOOR OVERTREDING VAN AUTEURSRECHTEN.
4. Inhoud die u met ons deelt. Het is mogelijk dat u in bepaalde delen van de Site inhoud kunt delen met ons en andere gebruikers van de website. Houd er rekening mee dat als u inhoud deelt via de website, deze openbaar toegankelijk kan worden. U geeft Coca-Cola en zijn partnerentiteiten het wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, oneindige en onherroepelijke recht en de licentie om het volgende te doen, zonder dat wij u daarvoor moeten vergoeden: (a) deze inhoud publiek of anderszins gebruiken, reproduceren, verspreiden, aanpassen (inclusief, zonder beperking, het bewerken, wijzigen, vertalen en aanpassen van het formaat), afleiden, doorsturen, weergeven en uitvoeren, in nu bekende of later ontwikkelde media, voor bedrijfsdoeleinden van Coca-Cola en haar partnerentiteiten en (b) de benoemde rechten in sublicentie geven in meerdere lagen tot het maximale bereik dat in de toepasselijke wetgeving is toegestaan. De voorgaande licenties blijven gelden, zelfs als u de website niet meer gebruikt, zoals hieronder wordt beschreven. Voor alle inhoud die u via de website deelt, verklaart en garandeert u dat u alle rechten bezit die vereist zijn om deze licenties te verlenen en dat deze inhoud en uw levering of creatie hiervan via de website in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en dat hij geen inbreuk vormt op het auteursrecht, het handelsmerk, het handelsgeheim, de privacy of andere intellectuele eigendoms- of andere rechten van een derde en dat hij vrij is van virussen of andere malware. U doet bovendien, voor zover dit toegestaan is door de wet, afstand van alle ‘morele rechten’ of andere rechten op de toekenning van auteurschap of integriteit van materiaal voor elk stuk gebruikersinhoud dat u indient. Wij vragen niet om inhoud met ideeën of suggesties in verband met de website, onze handelsactiviteiten of de handelsactiviteiten van onze partnerentiteiten in te dienen en moedigen dat ook niet aan. Als u ons ideeën of suggesties opstuurt, ongeacht het thema, hebben wij noch onze partnerentiteiten enige verplichting ten opzichte van die ideeën of suggesties en kunnen wij ze voor om het even welk doeleinde gebruiken.
5. Gedragsregels. Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de volgende “Gedragsregels” zoals die van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Coca-Cola zal volledig meewerken met alle wetshandhavingsinstanties en/of gerechtelijke bevelen die Coca-Cola verzoeken of bevelen om de identiteit vrij te geven van iedereen die betrokken geweest is bij het overtreden van de Gedragsregels, waaronder (maar niet beperkt tot) iedereen die informatie of materialen gepost heeft die in overtreding zijn met de Gedragsregels, en Coca-Cola behoudt zich het recht voor om al deze informatie of materialen op gelijk welk ogenblik te wijzigen (en eventueel van deze Site te verwijderen). Hoewel we uw Inhoud die via de Site is ingediend kunnen beheren en aanpassen, zijn we niet verplicht om dat te doen en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de Inhoud, noch voor fouten, laster, verzuim, leugens, obsceniteiten, godslastering, gevaren of onnauwkeurigheden in enige door gebruikers gegenereerde Inhoud op de Site.
1. Het is verboden om via of in verband met de Site het volgende te posten of te verzenden:
1. illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, bedrieglijk, frauduleus, onrechtmatig, obsceen, pornografisch, opruiend of smadelijk materiaal of materiaal dat gedrag inhoudt of stimuleert dat beschouwd kan worden als een strafbaar feit, aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid of op een andere wijze een wet overtreedt;
2. virussen, wormen, Trojaanse paarden, Easter eggs, tijdbommen, spyware of andere computercodes, documenten of programma's die schadelijk of invasief zijn of bedoeld zijn om de werking van enige hardware, software of toestel te schaden of te kapen, of om het gebruik ervan te controleren;
3. ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespellen” of beleggingsopportuniteiten of andere verzoeken; en
4. elke belangrijke niet-openbare informatie over een bedrijf zonder de gepaste toestemming om dit te doen.
2. Bovendien mag u niet:
1. de Site gebruiken voor frauduleuze of onwettige doeleinden;
2. de Site gebruiken om anderen te schandaliseren, misbruiken, teisteren, stalken, bedreigen of anderszins hun wettelijke rechten te overtreden, waaronder maar niet beperkt tot de privacyrechten of publiciteitsrechten van anderen, of persoonlijk identificeerbare informatie over andere gebruikers van de site persoonlijk vergaren of verzamelen;
3. u voordoen als een persoon of entiteit, waaronder een van onze vertegenwoordigers (of van onze filialen); uw relatie met een persoon of entiteit foutief vermelden of anderszins verkeerd voorstellen; of uitdrukken of laten uitschijnen dat we een verklaring of posting die u maakt steunen;
4. de werking van de Site belemmeren of verstoren of de servers of netwerken die gebruikt worden om de Site beschikbaar te stellen; of vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van dergelijke netwerken overtreden;
5. de Site bezoeken of gebruiken via een technologie of manier die niet uitdrukkelijk door ons is aangewezen (waaronder, tenzij uitdrukkelijk door ons aangewezen, televisiesettopboxen, televisiespelconsoles, digitale videorecorders of -spelers of videoschermen die verpakt en op de markt gebracht zijn als televisiesets);
6. anderen beperken of verhinderen om de Site te gebruiken (bijvoorbeeld door een deel van de Site te hacken of te beschadigen);
7. de Site gebruiken om te adverteren of om goederen of diensten te verkopen of te kopen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring;
8. eender welk deel van, gebruik van of eender welke toegang tot de Site reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden;
9. tenzij uitdrukkelijk wettelijk toegestaan, een deel van de Site wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of uit elkaar halen;
10. een kennisgeving over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten of materialen die afkomstig zijn van de Site verwijderen;
11. een deel van de Site zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring kaderen of spiegelen;
12. een gegevensbank creëren door systematisch alle of bepaalde Site-inhoud te downloaden of te bewaren;
13. een robot, spin, applicatie voor zoekopdrachten/opvraging of ander manueel of automatisch toestel gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de Site op te vragen, te indexeren, te “schrapen”, te “dataminen” of op gelijk welke manier te reproduceren of te omzeilen, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6. Links. De Site kan links naar andere websites en online bronnen aanbieden. We zijn niet verantwoordelijk voor en steunen dergelijke externe sites of bronnen niet. Andere sites kunnen aan de Site gekoppeld zijn zonder onze uitdrukkelijke toestemming, en we kunnen alle links naar of van de Site blokkeren. U GEBRUIKT WEBSITES EN BRONNEN VAN DERDEN OP EIGEN RISICO.
7. Gegevensbescherming. Coca-Cola neemt gegevensbescherming ernstig. Ga naar ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.
8. Aansprakelijkheid. HOEWEL WIJ ERNAAR STREVEN OM DE INFORMATIE OP DEZE SITE NAUWKEURIG EN BIJGEWERKT TE HOUDEN, ERKENT U DAT DEZE SITE EN DE VOLLEDIGE INHOUD, INFORMATIE EN MATERIALEN DIE ER BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN U “AS IS” WORDEN AANGEBODEN, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VERKLARINGEN. COCA-COLA, HAAR GELIEERDE ENTITEITEN EN RESPECTIEVELIJKE LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE WETTELIJKE EN IMPLICIETE VERKLARINGEN, GARANTIES, ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE SITE AF, EVENALS ALLE INHOUD, INFORMATIE EN MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN VIA DEZE SITE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WE BELOVEN NIET DAT DEZE SITE, OF GELIJK WELKE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN VIA DEZE SITE NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VOLLEDIG, FOUTLOOS OF COMPATIBEL ZIJN MET BEPAALDE HARDWARE OF SOFTWARE. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, GEVEN COCA-COLA, HAAR GELIEERDE ENTITEITEN EN HUN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEGEVERS EN PROVIDERS GEEN VERKLARING OF GARANTIE (A) MET BETREKKING TOT DE VERKLARINGEN, HANDELINGEN OF WEGLATINGEN VAN DERDE PARTIJEN; (B) DAT DEZE SITE EN/OF BEPAALDE FUNCTIES TIJDIG BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OF DAT DE TOEGANG TOT DEZE SITE EN/OF BEPAALDE FUNCTIES ONONDERBROKEN OF BEVEILIGD ZULLEN ZIJN; (C) DAT GEBREKEN EN FOUTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN; OF (D) DAT DE SITE OF DE SERVERS OF NETWERKEN WAARMEE DE SITE BESCHIKBAAR GESTELD WORDT, VEILIG OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN ZIJN.

NOCH COCA-COLA, NOCH HAAR GELIEERDE ENTITEITEN, NOCH HAAR AGENTSCHAPPEN, NOCH ANDERE PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE SITE, ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INCIDENTELE, VOORTVLOEIENDE, INDIRECTE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE, HAAR FUNCTIES OF ENIGE INHOUD DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR GESTELD WORDT, ZELFS ALS DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN OP VOORHAND ZIJN AANGEGEVEN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. ONZE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN GERECHTELIJKE PROCEDURES, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS HET TOTAALBEDRAG DAT U ONS BETAALDE OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE EN OM DIE TE GEBRUIKEN.

HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WET GEEN BEPERKINGEN TOESTAAT OP BEPAALDE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN BEPAALDE SCHADE; ENKEL VOOR ZOVER DERGELIJKE WET OP U VAN TOEPASSING IS, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE VERKLARINGEN VOOR U NIET VAN TOEPASSING, EN IS HET MOGELIJK DAT U BIJKOMENDE RECHTEN HEEFT.
9. Schadeloosstelling. Tenzij dat volgens de toepasselijke wet verboden is, stemt u ermee in om Coca-Cola, haar gelieerde entiteiten en alle andere partijen die betrokken zijn bij de aanmaak, productie of levering van de site en hun respectieve bestuurders, managers, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers en vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, advocaatkosten), die voortvloeien uit (a) uw gebruik van of activiteiten in verband met de Site; (b) een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door u of via uw account; of (c) elke bewering dat gebruikersinhoud die u beschikbaar stelt of aanmaakt via de Site een inbreuk zou vormen op het auteursrecht, het handelsmerk, het handelsgeheim, de privacy of andere intellectuele eigendom- of andere rechten van een derde partij.
10. Beëindiging. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geldig totdat ze worden beëindigd. U stemt ermee in dat we uw toegang tot of gebruik van de Site of een deel ervan te allen tijde kunnen beëindigen als u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, of als we redelijkerwijs geloven dat u deze Gebruiksvoorwaarden overtreden heeft, onder voorbehoud van beperkingen op onze uitoefening van deze rechten in het kader van de toepasselijke wetgeving. Bij dergelijke beëindiging zal uw recht tot toegang en gebruik van de Site onmiddellijk vervallen. U stemt ermee in dat uw toegang tot of gebruik van de Site kan worden beëindigd zonder dat u vooraf op de hoogte gebracht wordt. Verder stemt u ermee in dat noch wij, noch onze gelieerde entiteiten aansprakelijk zullen zijn tegenover u of een derde partij, indien uw toegang tot of gebruik van de Site wordt beëindigd. Rubrieken 2-4, 6, 8-12 en 15-16 blijven geldig, zelfs als deze Gebruiksvoorwaarden zijn vervallen of werden beëindigd.
11. Vorderingen betreffende schendingen van auteursrechten. Informatie over hoe u een schending van auteursrechten kunt aangeven in overeenstemming met “The Digital Millennium Copyright Act of 1998” (de “DMCA”), vindt u in ons auteursrechtenbeleid [http://www.coca-colacompany.com/our-company/dmca-policy].
12. Inlichtingen of klachten. Als u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de Site of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar consumerinfo@cocacola.be. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen op Consumer Affairs,.SA Coca-Cola Services NV, Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles / Brussel, Belgique / België.
13. Toepasselijk recht. Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien is in deze paragraaf 13, zullen deze Gebruiksvoorwaarden beheerd en geïnterpreteerd worden volgens de Belgische wetgeving, ongeacht de rechtskeuzebepalingen. U gaat akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de federale en nationale rechtbanken in Bruxelles - Brussel, Belgique - België, en u doet afstand van alle bezwaren met betrekking tot jurisdictie, vestiging of forumbedinging met betrekking tot dergelijke gerechtshoven.
14. Varia. Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook onafdwingbaar blijkt te zijn, wordt die bepaling scheidbaar van deze voorwaarden geacht en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang komen. Deze Gebruiksvoorwaarden creëren geen, en zullen niet geïnterpreteerd worden als een relatie van partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer, agentschap of franchisegever-franchisenemer tussen u en ons. U mag uw rechten of plichten in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden niet toekennen, overdragen of in sublicentie geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wanneer één van de partijen in het kader van deze voorwaarden afstand doet van een schending of verzuim, betekent dat niet dat zij afstand doet van een voorafgaande of volgende schending of verzuim. Iedere kop, ieder bijschrift of iedere rubriektitel hierin wordt enkel gemakshalve ingevoegd, en bepaalt op geen enkele manier een rubriek of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met alle overeenkomsten en verklaringen waarnaar hier verwezen wordt en die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, de volledige overeenkomst tussen u en ons in verband met de betreffende onderwerpen en ze vervangen, tenzij hier anderszins bepaald, alle voorgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen u en ons in verband met dergelijke onderwerpen. Mededelingen aan u kunnen gebeuren door een mededeling te posten (of een link naar een mededeling) op de Site, per e-mail of met de post, zoals wij wensen. U gaat er onbeperkt mee akkoord dat een afgedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van elke elektronische mededeling geoorloofd zal zijn in juridische of administratieve procedures op basis van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, in dezelfde mate en volgens dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en stukken die origineel in afgedrukte vorm aangemaakt en bewaard zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor het niet voldoen aan verplichtingen vanwege oorzaken waarover wij geen controle hebben. U gaat ermee akkoord dat onze licentiegevers die hun Inhoud voor ons beschikbaar stellen in verband met de Site, externe begunstigden zijn in het kader van deze Algemene Voorwaarden, met het recht om de bepalingen van deze Overeenkomst die rechtstreeks betrekking hebben op de inhoud ervan af te dwingen. Ondanks de onmiddellijk voorafgaande zin, is ons recht om een variatie, verklaring van afstand of regeling in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan, niet onderworpen aan de goedkeuring van een derde partij.

U mag een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden (en van een herziene versie) afdrukken, downloaden en anderszins bewaren voor uw administratie.

Site ©2014 The Coca-Cola Company tenzij anderszins meegedeeld. Alle rechten voorbehouden.