Officieel reglement van de promotionele actie
“FANTA Election”

Algemene clausules

1) De actie “FANTA Election” wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV. (Hierna "Fanta” genoemd) en is zonder aankoopverplichting. Aan deze actie kan iedereen deelnemen die woonachtig is in België of in het Groothertogdom Luxemburg met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Services NV, Coca-Cola European Partners Belgium bvba, of van een van de ondernemingen die banden heeft met de vermelde bedrijven, van één van hun marketingbureaus of partners van de promotie, alsook hun familieleden. 2) Het is niet mogelijk deel te nemen aan deze actie op een andere manier dan diegene die wordt omschreven in onderhavig reglement.

3) De actie loopt van 6 mei 2019 tem 29 juli 2019.

4) De actie bestaat er in om de consument te laten kiezen tussen 2 Fanta smaken: Fanta Raspberry Zero en Fanta Pineapple Passionfruit. De variant met de meeste stemmen wordt de nieuwe Fanta smaak. De verliezende smaak verdwijnt na afloop uit de markt. 5) Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer de snapcode op de fles van de deelnemende Fanta varianten scannen en vervolgens ‘vote’ aantikken op de Snapchat lens. Opdat de deelname geldig wordt bevonden, moet de deelnemer vervolgens op de mini-site z’n favoriete smaak aanduiden en stemmen. 6) Het gebruik van de lens op Snapchat houdt de volledige aanvaarding in van het onderhavige reglement, met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen in het geval van overmacht om het goede verloop ervan te garanderen. Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Fanta zich het recht voor om het mechanisme van deze actie gedurende de promotieperiode aan te passen. 7) Onder de term “deelnemer” wordt verstaan, elke natuurlijke persoon die in België of in het Groothertogdom Luxemburg woonachtig is en minimum 13 jaar oud is. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs te leveren van hun identiteit, zodanig dat de organisator eventueel misbruik kan nagaan en bestraffen. Indien de deelnemer jonger is dan 16 jaar, moet deze ook toestemming kunnen voorleggen van zijn/haar ouders. 8) Worden niet in aanmerking genomen in het kader van deze actie, de deelnemers die geen volledig en geldig profiel hebben op Snapchat.

Algemene bepalingen 9) De actie staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69; die toezicht zal houden op de volledige operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er kan geen bezwaar tegen worden aangetekend. 10) Deelname aan de onderhavige actie houdt de volledige aanvaarding in van het onderhavige reglement, met inbegrip van latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen in het geval van overmacht om het goede verloop ervan te garanderen. 11) Coca-Cola Services NV, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die in het kader van die actie worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens worden verwerkt conform de toepasselijk wetgevingen en onze Privacybeleid (https://www.cocacola.be/nl/legal/privacy-policy/) teneinde de promotionele actie uit te voeren. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te mailen naar cocacolabe@coca-cola.com. Coca-Cola Services NV is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens verzameld door Snap, voor het opzetten van een gebruiker zijn profiel op dit platform en zijn deelname aan de huidige actie. 12) Fanta kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag, waarbij dit verdachte gedrag kan zijn (zonder dat de volgende opsomming een beperking inhoudt): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie, dat wil zeggen op basis van hetzelfde geregistreerde profiel in de database met de inschrijvingsgegevens van de site, een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts,… . 13) In het geval dat één van de bepalingen van het onderhavige reglement niet zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, zal de prijs die normaal gezien op basis van dit reglement zou worden toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel recht meer hebben op welke prijs dan ook, van welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich overigens het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude gepleegd heeft, of die het onderhavige reglement heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten. 14) Fanta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

• Ongevallen, late leveringen, welke kosten of schade dan ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, naar aanleiding van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, en dit in welke vorm dan ook. • Een verkeerde programmering of eender welke vorm van storing van de internetverbinding. • Drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen. Deze bepaling is niet van kracht in het geval van een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, van hun vertegenwoordigers of mandatarissen. 15) Aangezien de bepaling van de winnende Fanta variant uitsluitend gebeurt op basis van een informaticaprocedé, kan Fanta niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele fout van de informaticanetwerken, verlies, vertragingen, of technische gebreken die veroorzaakt worden door het Internet of de technische dienstenleveranciers die tussenbeide komen bij het verzenden van de gegevens en bij het hosten van de website. 16) Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden gebracht.

Règlement officiel des actions promotionnelles

«FANTA ELECTION»

Clauses générales

1) L’ action " Fanta Election " est une action organisée par Coca-Cola Services S.A. (ci-après dénommée "Coca-Cola”) sans obligation d’achat. Cette action est ouverte à toute personne résidant en Belgique ou au Grand-duché de Luxembourg à l'exception des employés fixes ou temporaires de Coca-Cola European Partners Belgium sprl, de Coca-Cola Services S.A. ou d'une des sociétés liées à ces sociétés, d'une de leurs agences de publicité et des partenaires à ces promotions, ainsi que leurs familles.

2) Il n’est possible de participer à ces actions d’aucune autre façon que celle décrite au présent règlement.

3) L’action se déroule du 6 mai 2019 au 29 juillet 2019.

4) L’action consiste à laisser les consommateurs choisir entre 2 goûts Fanta : Fanta Raspberry Zero et Fanta Pinapple Passionfruit. La variante ayant récolté le plus de votes continuera à être commercialisée alors que l’autre goût sera retiré du marché.

5) Pour participer valablement à l’action, le participant doit scanner le snapcode sur sa bouteille de Fanta participant à l’action et cliquer sur le bouton « vote » du filtre Snapchat. Pour que sa participation soit valablement prise en compte, le participant doit sélectionner et voter pour son goût préféré sur le mini-site.

6) En utilisant notre filtre Snapchat, le participant reconnaît expressément qu’il a lu et accepté les présentes conditions, y compris les décisions ultérieures que les organisateurs seraient amenés à prendre en cas de force majeure pour garantir sa bonne exécution. Coca-Cola se réserve le droit d’adapter la mécanique de cette action durant la période de l’action.

7) Par « participant », nous entendons toute personne résidant en Belgique ou au Grand-duché de Luxembourg âgé d’au moins 13 ans. A tout moment, le participant doit être en mesure de fournir une preuve de son identité et de son âge de telle sorte que l’organisateur puisse contrôler et sanctionner d’éventuels abus. Si le participant a moins de 16 ans, il doit également demander l’autorisation de ses parents et être en mesure, Si Coca-Cola le lui demande de prouver qu’il a obtenu l’autorisation nécessaire.

8) Ne seront pas pris en considération dans le cadre de ces concours, les participants n’ayant pas un profil complet et valide sur Snapchat.

Dispositions générales

9) L’élection est placée sous le contrôle de Maître Indekeu, huissier de justice à 1190 Bruxelles, Avenue Brugmann, 69, qui supervisera toute les opérations. Ses décisions seront irrévocables et sans appel.

10) La participation à l’action entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement, y compris les décisions ultérieures que les organisateurs seraient amenés à prendre en cas de force majeure pour garantir sa bonne exécution. Afin de s’assurer de la distribution des prix, Coca-Cola se réserve le droit d’adapter la mécanique de cette action durant la période de promotion.

11) Coca-Cola Services SA, Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruxelles est le responsable du traitement des données personnelles que Coca-Cola Services SA collecterait dans le cadre de la participation à cette action. Les données sont traitées conformément aux réglementations en vigueur et à la Politique de Confidentialité de Coca-Cola (https://www.cocacola.be/fr/legal/politique-confidentialit/) aux fins d’exécution des actions promotionnelles. Le participant a le droit d'accéder aux données qui le concernent et peut, le cas échéant, en demander la rectification ou la radiation en écrivant à cocacolabe@coca-cola.com. Coca-Cola Services SA n’est pas responsable des données personnelles collectée par Snap en raison de l’existence de son profil sur Snap et de sa participation à la présente action.

12) Coca-Cola peut suspendre et annuler les participations d’un ou plusieurs participant(s), en cas de constatation d’un comportement suspect qui peut être, sans que cela soit exhaustif : la mise en place d’un système de réponses automatisé, la connexion de plusieurs personnes et de postes informatiques différents à partir du même identifiant c'est-à-dire du même profil enregistré sur la base de données d’inscription au site, un rythme de gains inhabituel, une tentative de forcer les serveurs de la société organisatrice, une multiplication de comptes… .

13) En cas de violation d’une des clauses du présent règlement, tentative de fraude ou de tricherie, le prix qui aurait été attribué en vertu de ce règlement sera remis en jeu et le gagnant ne pourra plus se prévaloir d'un quelconque droit à un gain de quelque sorte et de quelque nature que ce soit. Les organisateurs se réservent par ailleurs le droit d’exclure tout participant ayant triché ou fraudé ou détourné le présent règlement.

14) Coca-Cola ne peut être tenu responsable :

• d'accidents, de livraisons tardives, de coûts et de dommages quelconques, quelle qu'en soit la nature ou la cause, dus à la participation à cette action, à l'attribution du prix, la réception ou de l'utilisation du prix et ce sous quelque forme que ce soit.

• d’une programmation fautive ou de toute forme de perturbation quelconque survenant sur la connexion Internet.

• des erreurs d'impression ou des erreurs figurant sur les emballages participants.

Cette clause est sans effet dans l'hypothèse d’une faute lourde ou intentionnelle des organisateurs, de leurs représentants ou mandataires.

15) Dans la mesure où la détermination du Fanta gagnant se fait exclusivement sur base d’un procédé informatique, Coca-cola ne peut être tenu responsable d’une déficience des réseaux informatiques, pertes, retards ou manquements techniques occasionnés par l’Internet ou les prestataires techniques qui interviennent dans la transmission des données et l’hébergement du site web.

16) Ce règlement est soumis à la législation belge et sera interprété et exécuté conformément au droit belge. Tous les litiges éventuels qui en découlent ou qui concernent cette action et qui ne peuvent pas être solutionnés à l’amiable seront portés exclusivement devant les tribunaux de Bruxelles compétents.