Privacybeleid Fanta Dark Story Bot

 

1. Wat houdt deze Privacyverklaring in?

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u?

3. Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens?

4. Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

5. Aan wie verstrekken we uw Persoonsgegevens?

6. Hoe is de overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte geregeld?

7. Hoe worden links naar andere websites, toepassingen, platformen en dergelijke geregeld?

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen en contact met ons opnemen?

9. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

10. Gebruik van het platform door minderjarigen en waarschuwing aan de ouders

11. Toepasselijke wetgeving

12. Updates van deze Privacyverklaring

13. Coca-Cola Privacyverklaring

 

1. Wat houdt deze Privacyverklaring in?

1.1 The Coca-Cola Company en haar dochterondernemingen hebben respect voor uw privacy. Ze willen dat u op de hoogte bent van de manier waarop zij gegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op u als persoon ('Persoonsgegevens') en tevens van de rechten waarover u in dit opzicht beschikt.

 

 

1.2 Deze Privacyverklaring (de 'Privacyverklaring') beschrijft hoe Coca-Cola Services NV, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, België ('CCS', 'wij', 'onze' en 'ons'), uw Persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld in verband met de chatbot die we op Facebook (het 'Platform') hebben geactiveerd om deel te nemen aan het raadsel dat beschikbaar is op https://m.me/2274342216214102/ (de 'Fanta Dark Story').

 

1.3 Het Platform simuleert een fictief gesprek op uw Facebook Messenger, zorgt ervoor dat u kunt deelnemen aan het raadsel en reageert op de antwoorden die u naar het Platform stuurt.

 

1.4 CCS is de verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG, hierna de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming') verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring.

 

1.5 U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens in hoofdstuk 8 van dit Privacybeleid.

 

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u?

a. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken

 

Wanneer u dit platform gebruikt, verzamelen en delen we uw 'page-scoped user ID' (de 'PSID') en uw naam. De PSID is een unieke ID die u wordt toegewezen voor elke Facebookpagina waarmee u een gesprek start.

 

Behalve uw PSID en uw voornaam verzamelen we de volgende Persoonsgegevens:

 

Het gesprek tussen u en het Platform en de antwoorden die u verstuurt naar het Platform. Er worden snelle reacties en tekstreacties verzameld. Snelle reacties zijn reacties die overeenkomen met de gespreksvooruitgang op het Platform volgens het vooraf bepaalde model en die ervoor zorgen dat het gesprek op het Platform kan worden gevoerd. Andere dan de hierboven vermelde reacties worden automatisch genegeerd, zodat er geen gegevens worden verzameld die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van het Platform.

Informatie in verband met uw gebruik van het Platform (bv. wanneer, hoe vaak en hoe lang u communiceert met het Platform, hoe vaak u klikt op een item, of u items downloadt).

Tijdzone en lokale taal om de gesprekken te personaliseren en om u berichten te kunnen sturen.

JWT-autorisatiecode die door Facebook wordt verstrekt

 

We streven er niet naar andere Persoonsgegevens in te kijken of te verzamelen dan de bovenstaande.

 

 

b. Gevoelige Persoonsgegevens

 

We verzamelen en verwerken geen Persoonsgegevens met betrekking tot:

 

raciale of etnische origine;

politieke opvattingen;

religieuze of andere overtuigingen;

gezondheid of medische toestand;

criminele antecedenten;

vakbondslidmaatschap;

genetische of biometrische gegevens;

seksueel gedrag of seksuele geaardheid;

(hierna: 'Gevoelige Persoonsgegevens').

 

We vragen u ons geen Gevoelige Persoonsgegevens te sturen of te verstrekken via het platform of op een andere manier.

 

3. Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens?

We verzamelen uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

 

a. Via het Platform: we verzamelen uw Persoonsgegevens wanneer u het Platform bezoekt en gebruikt;

 

4. Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

a. Om de gebruikservaring te personaliseren:

 

Om u persoonlijk aan te spreken tijdens de gebruikservaring op het platform verzamelen we uw gebruikersnaam.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang een meer persoonlijke dialoog op het platform te kunnen aanbieden.

 

b. Om u in te lichten over wijzigingen van deze Privacyverklaring:

 

Om u informatie te sturen over wijzigingen van de voorwaarden van het Platform en van deze Privacyverklaring.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang u ruim op voorhand in te lichten over de wijzigingen die van kracht zullen worden.

 

c. Voor games, om antwoorden in te dienen, voor promotie- en reclameboodschappen, voor interacties met de chatbot:

 

Om u in staat te stellen (ook voor promotionele en marketingdoeleinden) spelletjes te spelen op het Platform, vragen die u naar het Platform stuurt te beantwoorden, om promotie- en reclameboodschappen te ontvangen, om te communiceren met de chatbot op het Platform.

Wettelijke basis voor de verwerking: uw instemming.

 

U kunt ons per e-mail laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken of door ons te bellen of te schrijven. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens in hoofdstuk 8 van deze Privacyverklaring. Alle Persoonsgegevens zullen worden verwijderd.

 

d. Gegevensanalyse voor het afleiden van trends en het verbeteren van producten en diensten van Coca-Cola:

 

We verzamelen uw Persoonsgegevens om uw betrokkenheid bij het Platform te meten (bv. hoe u ons Platform gebruikt, wanneer u het gebruikt, of het gesprek dat u voert en het spel dat u speelt op het Platform succesvol zijn voor u), consumptietrends te monitoren en consumptiepatronen uit deze analyse af te leiden. Dit stelt ons in staat de gebruikers van het Platform beter te leren kennen en ons Platform - maar ook meer in het algemeen de producten en diensten van Coca-Cola - aan te passen aan de vastgestelde voorkeuren van de gebruikers.

Wettelijke basis voor de verwerking: uw instemming.

 

U kunt ons tevens per e-mail of door ons te bellen of te schrijven, laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens in hoofdstuk 8 van deze Privacyverklaring. Alle Persoonsgegevens zullen worden verwijderd.

 

e. Voor de technische werking van het Platform

 

We verzamelen en gebruiken Persoonsgegevens voor het technische beheer van het Platform en om te verzekeren dat het Platform goed werkt.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang te verzekeren dat het Platform goed werkt vanuit een technisch en IT-oogpunt.

 

f. Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 

Om onze wettelijke verplichtingen, gerechtelijke procedures of bevelen van overheidsinstanties na te leven, waaronder bevelen van overheidsinstanties buiten het land van uw verblijfplaats, wanneer we redelijkerwijze geloven dat we daar wettelijk toe verplicht zijn en wanneer het leveren van uw Persoonsgegevens strikt noodzakelijk blijkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, procedures of bevelen van overheidsinstanties.

Wettelijke basis voor de verwerking: naleving van onze wettelijke verplichtingen.

 

g. Voor de rechtmatige bescherming van onze belangen:

 

Om op rechtsgeldige wijze onze bepalingen en voorwaarden af te dwingen, onze activiteiten en die van onze aangesloten ondernemingen te beschermen, om onze rechten, privacy, veiligheid en eigendom te beschermen en/of die van onze filialen en om ons toe te laten de beschikbare wettelijke herstelmaatregelen te hanteren of de schade die we kunnen oplopen te beperken.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: ons legitiem belang onze organisatie te beschermen.

 

h. Fusies, overnames en andere bedrijfsoperaties:

 

Voor de realisatie van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, overgang of andere vervreemding van ons bedrijf, onze activa of aandelen, of een deel daarvan (ook in verband met een faillissements- of soortgelijke procedure) en de desbetreffende overdracht van uw Persoonsgegevens van onze organisatie aan een andere organisatie.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: ons legitiem belang de bedrijfsstrategie uit te voeren.

 

5. Aan wie verstrekken we uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens worden geleverd aan de volgende ontvangers:

 

a. Microsoft Bot Framework (https://dev.botframework.com/) dat uw Persoonsgegevens verzamelt en beheert en in het bijzonder uw PSID, de antwoorden die u verstrekt aan het Platform en het gesprek tussen u en de chatbot op het Platform.

 

 

b. Flipside Group voor de Chatbot.

 

c. Google Ireland Limited (Google Analytics) voor analyse.

 

d. Bevoegde instanties: we kunnen uw Persoonsgegevens aan gemachtigde autoriteiten verstrekken voor zover dit wettelijk vereist is.

 

6. Hoe is de overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte geregeld?

6.1 We transfereren uw Persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte.

 

7. Hoe worden links naar andere websites, toepassingen, platformen en dergelijke geregeld?

7.1 Wanneer u het Platform gebruikt, kunt u links van andere websites, toepassingen en platformen tegenkomen die niet door ons worden verstrekt maar door andere ondernemingen. We zijn niet aansprakelijk voor deze websites, toepassingen en platformen en deze Privacyverklaring is er niet op van toepassing. U hoort het beleid en de regels te lezen die bedrijven op hun websites en platformen en in hun toepassingen hebben gepubliceerd, om te weten hoe uw privacy daar wordt beschermd.

 

7.2 We zijn evenmin aansprakelijk voor het beleid en de praktijken (waaronder de gegevensbeveiligingspraktijken) betreffende de verzameling, het gebruik en de onthulling van gegevens die worden gehanteerd door andere organisaties zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Apple, Google, Microsoft, RIM of een andere appontwikkelaar, appleverancier, verstrekker van sociale mediaplatformen, leverancier van besturingssystemen, leverancier van draadloze diensten of producenten van toestellen. We zijn evenmin verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die u verstrekt aan andere organisaties via of in verband met het Platform.

 

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen en contact met ons opnemen?

a. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens

 

Wat betreft onze verwerking van uw Persoonsgegevens, beschreven in deze Privacyverklaring, hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht:

 

een kopie te krijgen van Persoonsgegevens die we van u bijhouden en informatie te ontvangen over onze verwerking van uw Persoonsgegevens;

van ons te vereisen dat we onjuiste Persoonsgegevens bijwerken of verbeteren en onvolledige Persoonsgegevens vervolledigen;

van ons te vereisen dat we stoppen met de verwerking van uw Persoonsgegevens voor het uitvoeren van gegevensanalyses om er trends en patronen in het consumentengedrag van af te leiden en het Platform en de producten en diensten van Coca-Cola te verbeteren.

U hebt ook het recht in bepaalde omstandigheden:

 

u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;

van ons te vereisen dat we uw Persoonsgegevens verwijderen;

onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken; en

van ons te vereisen dat wij bepaalde Persoonsgegevens van u aan u bezorgen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

b. Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen

 

Als u (een van) uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen op een van de volgende manieren.

 

 U kunt ons een e-mail sturen op het volgende adres: [cocacolabe@coca-cola.com]

 U kunt ons bellen op het nummer: [078-156 156]

 U kunt ons een brief sturen op het volgende adres: [CIC-team, Bergensesteenweg 1424, 1070 Anderlecht]

 

 

Geef duidelijk aan welke gegevens u van ons wilt ontvangen, welke gegevens u wilt controleren of wijzigen of van welke gegevens u wilt dat wij de verwerking stoppen of ze verwijderen.

 

U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen heeft of meer informatie wilt over onze verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit is ook mogelijk op de bovenstaande manieren.

 

c. Contactgegevens van onze Data Protection Officer (DPO, gegevensbeschermingsverantwoordelijke)

 

U kunt op het volgende adres contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO): DPO-Europe@coca-cola.com

 

d. Het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtsinstantie (met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de vermeende inbreuk is gepleegd), als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die indruist tegen Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016.

 

9. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Wij houden uw Persoonsgegevens correct en up-to-date. Van zodra de doelen waarvoor wij uw Persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt, verwezenlijkt zijn, verwijderen we uw Persoonsgegevens.

 

10. Gebruik van het platform door minderjarigen en waarschuwing aan de ouders

Het Platform richt zich op mensen van 13 jaar en ouder. De toestemming van de ouders is vereist tot de leeftijd van 16 jaar. We vragen mensen onder de 13 jaar geen Persoonsgegevens te verstrekken via het Platform. We behouden ons steeds het recht voor bewijzen te vragen van de ouderlijke toestemming om de verwerking van Persoonsgegevens betreffende minderjarigen mogelijk te maken.

 

Voor een aantal websites of apps waar u naar kunt worden doorverwezen, kan een leeftijdsgrens gelden, gebaseerd op wat geschikt is voor bepaalde leeftijden of wat wettelijk is toegestaan. Waar er specifieke leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn, wordt dit duidelijk vermeld op de desbetreffende website en we kunnen vragen stellen om uw leeftijd te controleren vooraleer verder te gaan.

 

11. Toepasselijke wetgeving

Deze Privacyverklaring wordt geregeld door en moet opgevat worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving en alle andere verplichte voorzieningen van de toepasselijke wetgeving in de Europese Unie.

 

12. Updates van deze Privacyverklaring

U kunt bekijken wanneer deze Privacyverklaring laatst werd gewijzigd via de optie 'LAATSTE HERZIENING' bovenaan deze pagina.

 

Alle voorgenomen wijzigingen aan deze Privacyverklaring worden u ruim op voorhand gemeld, vooraleer de wijzigingen van kracht worden.

 

U kunt deze Privacyverklaring (en herziene versies daarvan) afdrukken of downloaden, of een andere kopie bewaren voor uw administratie.

 

Copyright 2019 The Coca-Cola Company. Alle rechten voorbehouden.

 

13. Coca-Cola Privacyverklaring

Het up-to-date privacybeleid kunt u altijd vinden onder de volgende link:

https://www.cocacola.be/nl/legal/privacy-policy/