Fanta Digitaal Platform
Algemene voorwaarden

Dit digitale platform van Fanta van waaruit u toegang heeft tot deze algemene voorwaarden is gecreëerd en wordt onderhouden door The Coca-Cola Company of haar gelieerde entiteiten, en deze Belgische versie wordt beheerd door Coca-Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel - BTW BE 0462525791 RPR Brussel (hieronder genoemd als “Coca-Cola”, “wij”, en “ons”).

 

De verantwoordelijke uitgever van deze website is dhr. Ben Bijnens, die handelt als Belux Country Director.

 

In deze algemene voorwaarden betekent ‘gelieerde entiteiten’ alle directe of indirecte moederbedrijven, dochterondernemingen, sponsors of gelieerde bedrijven van The Coca-Cola Company, inclusief alle bottelaars van The Coca-Cola Company.

 

Deze website wordt gehost door:

Als u naar het digitale platform van Fanta gaat, bevestigt u dat u het Privacybeleid gelezen hebt en dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, alle geldende wetten en andere richtlijnen en voorwaarden die vermeld worden binnen het digitale platform van Fanta. Waar wordt verwezen naar dit digitale platform van Fanta, omvat dit toegang via het gebruik van de website, Facebook of mobiele apps.

Dit digitale platform van Fanta is bedoeld voor leeftijden van 14 jaar en ouder, u hebt de toestemming van uw ouders nodig als u onder de 16 bent. Coca-Cola behoudt zich het recht om op elk gewenst moment bewijs van toestemming van ouders te vragen. Voor bepaalde aspecten, functies of inhoud van het digitale platform van Fanta kan echter een leeftijdsbeperking gelden, al naargelang ze geschikt zijn voor bepaalde leeftijden of al naargelang wat wettelijk is toegestaan. Indien leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn, zal dat duidelijk op het digitale platform van Fanta aangeduid worden en kunt u vooraf gevraagd worden om uw leeftijd te bevestigen.

Gegevensbescherming

Coca-Cola hecht grote waarde aan de bescherming van gegevens. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen (bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres) kunnen die worden gebruikt om:

·         onze producten en diensten te verbeteren;

·         contact met u op te nemen (als u daarvoor toestemming hebt gegeven);

·         u relevante en aantrekkelijke inhoud binnen het digitale platform van Fanta te bieden op Facebook, via de mobiele app en op andere relevante platforms.

Indien u voorheen toestemming hebt gegeven voor marketingboodschappen binnen Facebook of de mobiele app, of andere platforms, en u wilt deze berichten niet langer meer ontvangen, kunt u dit aangeven aan de Klantenservice via de onderstaande gegevens.

Persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u per e-mail of op een andere manier naar de Facebook-app of mobiele app verzendt, zullen door Coca-Cola worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid op deze website. Alle overige communicatie of materialen die u naar de website, Facebook en/of de mobiele app verzendt, zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, worden behandeld als niet-vertrouwelijke en niet-oorspronkelijke informatie en mogen door Coca-Cola worden gebruikt voor alle doeleinden.

Wijzigingen aan de voorwaarden

Dit digitale platform van Fanta behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen aan de algemene voorwaarden. Mochten er dergelijke wijzigingen worden gemaakt, dan zullen wij trachten u hierover 30 dagen van tevoren in te lichten, of in ieder geval zo snel we redelijkerwijs kunnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat voor de voortzetting van uw toegang tot en het gebruik van het digitale platform van Fanta uw acceptatie van dergelijke veranderingen nodig is

Format van dit digitale platform van Fanta

Coca-Cola streeft er voortdurend naar het digitale platform van Fanta te verbeteren om gebruikers de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. U bent ervan op de hoogte dat de vormgeving en uitstraling van het digitale platform van Fanta, inclusief de content, van tijd tot tijd zonder voorafgaand bericht kunnen veranderen.

Auteursrechtbeleid

Afbeeldingen van mensen of plaatsen en andere inhoud die zijn weergegeven in dit digitale platform van Fanta zijn ofwel eigendom van, of worden gebruikt met toestemming van Coca-Cola. U kunt ervan uitgaan dat auteursrechten van toepassing zijn op alle onderdelen die u ziet of leest op de applicatie van het digitale platform van Fanta binnen de website, Facebook en de mobiele app. Het is toegestaan om de afbeeldingen en inhoud te bekijken en te gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in het kader van uw gebruik van dit digitale platform van Fanta. Andersoortig gebruik van deze afbeeldingen en inhoud door u of elke persoon die door u is gemachtigd, is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze algemene voorwaarden of door uitdrukkelijke toestemming die elders in dit digitale platform van Fanta is gegeven.

Elk onbevoegd gebruik van de afbeeldingen kan leiden tot een overtreding van de wetgeving aangaande auteursrecht, handelsmerken, privacy en publiciteit, en communicatieregelgeving en statuten.

Coca-Cola is niet verantwoordelijk als de materialen, die u op dit digitale platform van Fanta plaatst, inbreuk maken op de rechten van derden.

U mag geen geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken gebruiken op dit digitale platform van Fanta zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar van het handelsmerk.

HOUD ER REKENING MEE DAT NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE INHOUD OP DE SITE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR GESTELD WORDT VIA DE SITE) IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KAN RESULTEREN IN MONETAIRE SCHADE EN ANDERE BURGERLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE STRAFFEN, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT STRAFFEN VOOR OVERTREDING VAN AUTEURSRECHTEN.

Content die u met ons deelt

Wij kunnen features op dit digitale platform van Fanta aanbieden die u in staat stellen uw content met ons en andere gebruikers van de site te delen. Houd er rekening mee dat als u inhoud deelt via de website, deze openbaar toegankelijk kan worden. U geeft Coca-Cola en zijn partnerentiteiten het wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, oneindige en onherroepelijke recht en de licentie om het volgende te doen, zonder dat wij u daarvoor moeten vergoeden: (a) deze inhoud publiekelijk of anderszins gebruiken, reproduceren, verspreiden, aanpassen (inclusief, zonder beperking, het bewerken, wijzigen, vertalen en aanpassen van het formaat), afleiden, doorsturen, weergeven en uitvoeren, in nu bekende of later ontwikkelde media, voor bedrijfsdoeleinden van Coca-Cola en/of haar gelieerde entiteiten en (b) de benoemde rechten in sublicentie geven in meerdere lagen tot het maximale bereik dat in de toepasselijke wetgeving is toegestaan. De voorgaande licenties blijven gelden, zelfs als u de website niet meer gebruikt, zoals hieronder wordt beschreven. Voor alle inhoud die u via de website deelt, verklaart en garandeert u dat u alle rechten bezit die vereist zijn om deze licenties te verlenen en dat deze inhoud en uw levering of creatie hiervan via de website in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en dat hij geen inbreuk vormt op het auteursrecht, het handelsmerk, het handelsgeheim, de privacy of andere intellectuele eigendoms- of andere rechten van een derde en dat hij vrij is van virussen of andere malware. U doet bovendien, voor zover dit toegestaan is door de wet, afstand van alle “morele rechten” of andere rechten op de toekenning van auteurschap of integriteit van materiaal voor elk stuk gebruikersinhoud dat u indient. Wij vragen niet om inhoud met ideeën of suggesties in verband met de website, onze handelsactiviteiten of de handelsactiviteiten van onze gelieerde entiteiten in te dienen en moedigen dat ook niet aan. Als u ons ideeën of suggesties opstuurt, ongeacht het thema, hebben wij noch onze gelieerde entiteiten enige verplichting ten opzichte van die ideeën of suggesties en kunnen wij ze voor om het even welk doeleinde gebruiken.

Gedragsregels

Door gebruik te maken van het digitale platform van Fanta en/of het delen van content met ons, is het niet toegestaan om het volgende te plaatsen of over te dragen:

1.       Illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, bedrieglijk, frauduleus, onrechtmatig, pornografisch, opruiend of smadelijk materiaal of materiaal dat gedrag inhoudt of stimuleert dat beschouwd kan worden als een strafbaar feit, aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid of op een andere wijze een wet overtreedt.

2.       Virussen, wormen, Trojaanse paarden, Easter eggs, tijdbommen, spyware of andere computercodes, documenten of programma's die schadelijk of invasief zijn of bedoeld zijn om de werking van enige hardware, software of enig apparaat te schaden of te kapen, of om het gebruik ervan te controleren.

3.       Ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespellen” of beleggingsopportuniteiten of andere verzoeken.

4.       Alle belangrijke niet-openbare informatie over een bedrijf zonder de gepaste toestemming om dit te doen.

Bovendien mag u niet:

  1. het digitale platform van Fanta gebruiken voor bedrieglijke of onwettige doeleinden;
  2. de werking van het digitale platform van Fanta belemmeren of verstoren of de servers of netwerken die gebruikt worden om het digitale platform van Fanta beschikbaar te stellen; of vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van dergelijke netwerken overtreden;
  3. het digitale platform van Fanta bezoeken of gebruiken via een technologie of manier die niet uitdrukkelijk door ons is aangewezen (waaronder, tenzij uitdrukkelijk door ons aangewezen, televisiesettopboxen, televisiespelconsoles, digitale videorecorders of -spelers of videoschermen die verpakt en op de markt gebracht zijn als televisiesets);
  4. anderen beperken of verhinderen om het digitale platform van Fanta te gebruiken (bijvoorbeeld door een deel van het digitale platform van Fanta te hacken of te beschadigen);
  5. tenzij uitdrukkelijk wettelijk toegestaan, een deel van het digitale platform van Fanta wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of uit elkaar halen;
  6. een kennisgeving over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten of materialen die afkomstig zijn van het digitale platform van Fanta verwijderen;
  7. een deel van het digitale platform van Fanta zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring ergens in plaatsen of spiegelen;
  8. een gegevensbank creëren door systematisch alle of bepaalde inhoud van het digitale platform van Fanta te downloaden of te bewaren;
  9. een robot, spin, applicatie voor zoekopdrachten/opvraging of ander handmatig of automatisch apparaat gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van het digitale platform van Fanta op te vragen, te indexeren, te “schrapen”, te “dataminen” of op welke manier ook te reproduceren of te omzeilen, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Coca-Cola zal volledig meewerken met rechtshandhavingsautoriteiten of verzoeken van de rechtbank aan Coca-Cola om de identiteit van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst, bekend te maken en behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal op elk gewenst moment te verwijderen van dit digitale platform van Fanta.

Coca-Cola behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken berichten of verklaringen te verwijderen of links te annuleren.

Links van dit digitale platform van Fanta

Dit digitale platform van Fanta kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Coca-Cola. Coca-Cola heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid, veiligheid en de praktijken van websites van derden.

Inhoud kan worden gehost op YouTube of andere sociale media. Deze hebben hun eigen algemene voorwaarden en privacybeleid en horen niet bij de voorwaarden op dit digitale platform van Fanta. Coca-Cola heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid, de beveiliging en de praktijken van YouTube of andere sociale media.

Aansprakelijkheid

Uw gebruik en browsen van dit digitale platform van Fanta is op eigen risico. Hoewel Coca-Cola ernaar streeft correcte en bijgewerkte gegevens op te nemen in dit digitale platform van Fanta -applicatie op Facebook en binnen de website en mobiele applicatie, en streeft naar het bieden van betrouwbare toegang, is Coca-Cola niet verantwoordelijk voor de toegang tot dit digitale platform van Fanta en de nauwkeurigheid daarvan. Coca-Cola is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten of omissies in de inhoud van dit digitale platform van Fanta of problemen met de toegang daartoe. Voor zover toegestaan door de geldende wet, wijst Coca-Cola garanties af, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van de nauwkeurigheid van de informatie aanwezig in de content op dit digitale platform van Fanta en accepteert geen aansprakelijkheid voor:

1.       verlies of schade als gevolg van problemen met de toegang.

2.       verlies of schade als gevolg van het gebruik van de informatie in materiaal op deze website.

op voorwaarde dat wij op geen enkele manier onze aansprakelijkheid bij wet beperken voor de dood of verwondingen veroorzaakt door onze nalatigheid.

Schadeloosstelling

U bent hoofdverantwoordelijk voor elke niet-nakoming van uw verplichtingen uit de algemene voorwaarden en voor de gevolgen van dergelijke schendingen. U erkent dat Coca-Cola het recht heeft om schadeloosstelling van u te vragen voor het verlies van welke partij ook voortvloeiend uit (a) uw gebruik van of activiteiten met betrekking tot dit digitale platform van Fanta; (b) schending van deze voorwaarden door u of via uw account of (c) aantijgingen dat gebruikerscontent die u beschikbaar heeft gesteld of via dit digitale platform van Fanta heeft gecreëerd op een of andere manier inbreuk maakt op het copyright, handelsmerk, handelsgeheim, privacy of ander intellectueel eigendom of andere rechten van derden.

Het beëindigen van uw relatie met dit digitale platform van Fanta

Indien u voorheen toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingboodschappen van dit digitale platform van Fanta en u wilt deze berichten niet langer meer ontvangen, kunt u dit aangeven aan de Klantenservice via de onderstaande gegevens.

Consumenten dienen zich ervan bewust te zijn dat afzien van de ontvangst van marketingboodschappen er toe leidt dat dit digitale platform van Fanta uw persoonsgegevens achterhoudt tot nadere berichtgeving. Als u wilt dat uw persoonsgegevens definitief verwijderd worden, moet u contact opnemen met de Klantenservice via:

 Coca-Cola Services nv: Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel of via email naar : cocacolabe@coca-cola.com

 Als u van mening bent dat de informatie die Coca-Cola over u heeft opgeslagen niet klopt of onvolledig is, kunt u deze gegevens op elk gewenst moment aanpassen door contact op te nemen met Coca-Cola op het bovenstaande adres of via het bovenstaande telefoonnummer.

Coca-Cola behoudt zich het recht voor uw toegang tot dit digitale platform van Fanta te beëindigen als u niet voldoet aan deze algemene voorwaarden of wanneer u inbreuk maakt op de rechten van Coca-Cola of een derde partij via de inhoud op dit digitale platform van Fanta.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetten, ongeacht de rechtskeuzebepalingen. U stemt in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Prijstrekkingen en wedstrijden

Als u de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan prijstrekkingen of wedstrijden, bent u verplicht om afzonderlijke algemene voorwaarden te accepteren die zijn gerelateerd aan de specifieke prijstrekking of wedstrijd.

 

Site ©2017 The Coca-Cola Company. Alle rechten voorbehouden.