Privacyverklaring met betrekking tot de chatbot Facebook gekoppeld aan https://m.me/cocacolalightbelgium

 

1.               Waarover gaat deze Privacybeleid?

1.1            The Coca-Cola Company en zijn aangesloten ondernemingen respecteren uw privacy. We willen graag dat u weet hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op u als persoon ('Persoonsgegevens') , alsook welke rechten u verder kunt laten gelden.

1.2            Deze Privacybeleid (de 'Privacybeleid') beschrijft hoe de NV Coca-Cola Services, gevestigd te Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel (hierna ‘CCS’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’) uw Persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld in verband met de chatbot die we hebben geactiveerd op Facebook (het ‘Platform’) voor deelname aan de test die beschikbaar is op https://m.me/cocacolalightbelgium (de ‘Light Test’).

1.3            Het Platform simuleert een gesprek op uw Facebook Messenger, zorgt ervoor dat u kunt deelnemen aan de Light Love Test en beantwoordt vragen die door u worden ingestuurd naar het Platform.

1.4            CCS is de datacontroller (in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG, hierna de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG)) verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens beschreven in de Privacybeleid.

1.5            U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens in hoofdstuk 8 van dit Privacybeleid.

2.               Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u?

a.                De Persoonsgegevens die we over u verzamelen en die we verwerken

Wanneer u dit Platform gebruikt, verzamelen en delen we uw 'page-scoped user ID' (de 'PSID') en uw naam. De PSID is een unieke ID die u wordt toegewezen voor elke Facebookpagina waarmee u een gesprek start.

Behalve uw PSID en uw naam verzamelen we nog de volgende Persoonsgegevens:

·       Het gesprek tussen u en het Platform en de antwoorden die u indient op het Platform. Enkel snelle reacties worden verzameld. Snelle reacties zijn de reacties die overeenstemmen met het vooraf op het Platform vastgelegde gespreksmodel, waarmee het gesprek op het Platform gevoerd kan worden. Reacties die verschillen van de hierboven vermelde snelle reacties worden automatisch genegeerd om geen data te verzamelen die onnodig is voor de werking van het Platform.

·       Informatie over uw gebruik van het Platform (bv. wanneer u in contact treedt met het Platform, hoe vaak en hoe lang, hoe vaak u op een item klikt, of u items downloadt).

·       Tijdzone en landinstellingen (taal), om de gesprekken te personaliseren en u berichten te kunnen sturen.

·       JWT-autorisatiecode verstrekt door Facebook

·       En ook de profielfoto indien u besluit uw ‘Light-score’ te delen.

·       Geslacht en leeftijdscategorie (door u verstrekt) om inzichten te verkrijgen.

We verschaffen ons geen toegang tot andere Persoonsgegevens dan de gegevens die hierboven worden vermeld en we verzamelen er ook geen andere.

b.               Gevoelige Persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken geen Persoonsgegevens met betrekking tot:

·       raciale of etnische origine;

·       politieke overtuigingen;

·       godsdienst of filosofische overtuigingen;

·       gezondheid of medische toestand;

·       criminele achtergrond;

·       vakbondslidmaatschap;

·       genetische of biometrische gegevens;

·       seksueel leven of voorkeuren;

(dit worden 'Gevoelige Persoonsgegevens' genoemd).

Mogen we u verzoeken geen Gevoelige Persoonsgegevens aan ons te versturen of te onthullen via het Platform of op een andere manier.

3.               Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens?

We verzamelen uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

a.                Via het Platform: we verzamelen uw Persoonsgegevens wanneer u het Platform opent en gebruikt;

4.               Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

a.                Om te antwoorden op uw vragen en verzoeken:

·       Om te antwoorden op de verzoeken, klachten en suggesties betreffende het Platform die u ons stuurt.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang klantenverzoeken, klachten en suggesties betreffende het Platform gepast en tijdig af te handelen.

b.               Om u in te lichten over de wijzigingen aan deze Privacybeleid:

·       Om u informatie te sturen over de wijzigingen aan de bepalingen en voorwaarden van het Platform en aan deze Privacybeleid.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang u ruim op voorhand in te lichten over de wijzigingen die van kracht zullen worden.

c.                Voor games, om antwoorden in te dienen, voor promotie- en reclameboodschappen, voor interactie met de chatbot:

·       Om het voor u mogelijk te maken spelletjes te spelen op het Platform, voor promotie- en marketingdoeleinden, om vragen te beantwoorden die u worden gesteld op het Platform, om promotie- en reclameboodschappen te ontvangen, om te interageren met de chatbot op het Platform.

Wettelijke basis voor de verwerking: uw instemming.

U kunt ons laten weten dat u uw instemming intrekt via e-mail, door ons te bellen of door ons te schrijven met behulp van de contactgegevens in hoofdstuk 8 van deze Privacybeleid. Alle Persoonsgegevens zullen worden verwijderd.

d.               Voor data-analyse om trends af te leiden en om de producten en diensten van Coca-Cola te verbeteren

·       We verzamelen uw Persoonsgegevens om uw engagement met het Platform te meten (bv. hoe u ons Platform gebruikt, wanneer u dit gebruikt, of het gesprek dat u voert en het spel dat u speelt op het Platform succesvol zijn voor u) en om consumptietrends en -patronen uit deze analyse af te leiden. Dit helpt ons de gebruikers van het Platform beter te leren kennen, ons Platform aan te passen aan de geïdentificeerde voorkeuren van de gebruikers en meer algemeen de producten en diensten van Coca-Cola.

Wettelijke basis voor de verwerking: uw instemming

U kunt ons ook laten weten dat u uw instemming intrekt via e-mail, door ons te bellen of door ons te schrijven met behulp van de contactgegevens in hoofdstuk 8 van deze Privacybeleid. Alle Persoonsgegevens zullen worden verwijderd.

e.                Voor de technische werking van het Platform

·       We verzamelen en gebruiken Persoonsgegevens voor het technische beheer van het Platform en om te verzekeren dat het Platform goed werkt.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang te verzekeren dat het Platform goed werkt vanuit een technisch en IT-oogpunt.

f.                Voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen:

·       Om onze wettelijke verplichtingen, gerechtelijke procedures of bevelen van overheidsinstanties na te leven, waaronder bevelen van overheidsinstanties buiten het land van uw verblijfplaats, wanneer we redelijkerwijze geloven dat we daar wettelijk toe verplicht zijn en wanneer het onthullen van uw Persoonsgegevens strikt noodzakelijk blijkt om te voldoen aan dergelijke wettelijke verplichtingen, procedures of bevelen van overheidsinstanties.

Wettelijke basis voor de verwerking: naleving van onze wettelijke verplichtingen.

g.               Voor de wettige bescherming van onze belangen:

·       Om op rechtsgeldige wijze onze bepalingen en voorwaarden af te dwingen, onze operaties en die van onze aangesloten ondernemingen te beschermen, om onze rechten, privacy, veiligheid en eigendom te beschermen en/of die van onze filialen, en om ons toe te staan de beschikbare wettelijke herstelmaatregelen te hanteren of de schade die we kunnen oplopen te beperken.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang onze organisatie op wettige wijze te beschermen.

h.               Voor fusies, acquisities en anderen zakelijke operaties:

·       Om een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, transfer of andere regeling voor een of alle onderdelen van onze business, assets en participaties door te voeren (ook in verband met een faillissement of gelijkaardige procedures) en om in deze context uw Persoonsgegevens over te dragen van onze organisatie aan een andere organisatie.

Wettelijke basis voor de verwerking: ons legitiem belang om de corporate strategie uit te voeren.

5.               Aan wie worden uw Persoonsgegevens onthuld?

Uw Persoonsgegevens worden onthuld aan de volgende ontvangers:

a.                SaaStory (Itsalive.io): verzamelt en beheert uw Persoonsgegevens en in het bijzonder uw PSID, de antwoorden die u verstrekt aan het Platform en het gesprek tussen u en de chatbot op het Platform.

b.               Amazon Web Services (AWS): we gebruiken AWS-servers gelegen in Ierland voor de cloudopslag van Persoonsgegevens.

c.                CCA International dat de chatbot afhandelt.

d.               Google Ireland Limited (Google analytics of Chatbase) voor analyse.

e.                Bevoegde instanties: we kunnen uw Persoonsgegevens onthullen in de mate dat dit strikt vereist is door de wetgeving van de bevoegde instanties.

6.               Welke transfers van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verrichten we?

6.1            We transfereren uw Persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte.

7.               Wat met links naar andere websites, toepassingen, platformen enz.?

7.1            Wanneer u het Platform gebruikt, kunt u de links naar andere websites, toepassingen en platformen tegenkomen die niet door ons worden verstrekt maar door andere ondernemingen. We zijn niet aansprakelijk voor deze websites, toepassingen en platformen en deze Privacybeleid is er niet op van toepassing. U hoort het beleid en de regels te lezen die deze bedrijven op hun websites en platformen en in hun toepassingen hebben gepubliceerd, om te begrijpen hoe uw privacy daar wordt beschermd.

7.2            We zijn evenmin aansprakelijk voor het beleid en de praktijken (waaronder de databeveiligingspraktijken) betreffende de verzameling, het gebruik en de onthulling van Persoonsgegevens die worden gehanteerd door andere organisaties zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Apple, Google, Microsoft, RIM of een andere appontwikkelaar, appleverancier, verstrekker van sociale mediaplatformen, leverancier van besturingssystemen, leverancier van draadloze diensten of producenten van toestellen, waaronder Persoonsgegevens die u onthult aan andere organisaties via of in relatie met het Platform.

8.               Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen en contact met ons opnemen?

a.                Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens

Wat betreft onze verwerking van uw Persoonsgegevens, beschreven in deze Privacybeleid, hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht:

·       een kopie te krijgen van Persoonsgegevens die we van u bijhouden en informatie te ontvangen over onze verwerking van uw Persoonsgegevens;

·       van ons te vereisen dat we onjuiste Persoonsgegevens bijwerken of verbeteren en onvolledige Persoonsgegevens vervolledigen;

·       van ons te vereisen dat we stoppen met de verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van data-analyses om er consumentengedragtrends en -patronen uit af te leiden en het Platform en de producten en diensten van Coca-Cola te verbeteren.

U hebt tevens het recht, onder bepaalde omstandigheden:

·       u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;

·         van ons te vereisen dat we uw Persoonsgegevens verwijderen;

·       onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken; en

·       van ons te vereisen dat sommige van uw Persoonsgegevens naar u worden verstuurd of ze te transfereren of te laten transfereren naar een andere datacontroller.

b.               Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen

Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via een van onderstaande opties.

·       U kunt ons een e-mail sturen op het volgende adres: cocacolabe@coca-cola.com

·       U kunt ons bellen op het volgende nummer: 078/156 156

·       U kunt een schrijven aan ons richten op het volgende postadres: Coca-Cola Services – Consumentendienst – Bergensesteenweg 1424 – 1070 Anderlecht

Gelieve duidelijk aan te geven welke gegevens u van ons wilt krijgen, wilt herzien of laten aanpassen, waarvan u de verwerking wilt laten stopzetten of die u wilt laten verwijderen.

U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, aan de hand van bovenstaande contactopties.

c.                De contactgegevens van onze Data Protection Officer (DPO)

U kunt op het volgende adres contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO): DPO-Europe@coca-cola.com

d.               Het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de relevante toezichtinstantie (in het bijzonder in de Lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplaats of de plaats van de vermeende overtreding), als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016.

9.               Bewaartermijn voor uw Persoonsgegevens

9.1            Wij houden uw Persoonsgegevens correct en up-to-date. Als de doelen waarvoor wij uw Persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt, bereikt zijn, verwijderen we uw Persoonsgegevens.

9.2            De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die passend is voor het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld. Ze worden standaard vernietigd op het einde van een periode van 24 maanden na de laatste interactie met de chatbot.

9.3            Indien u de uitnodiging hebt aanvaard om u aan te melden voor updates geldt een bewaartermijn van:

o acht maanden na uw laatste interactie (het voeren van een gesprek of het reageren op of lezen van een chatbotbericht) voor voornaam, profielfoto-URL.

o twaalf maanden na uw laatste interactie (het voeren van een gesprek of het reageren op of lezen van een chatbotbericht) voor PSID, locatie, tijdzone en geslacht.

- Indien u geen uitnodiging hebt aanvaard om u aan te melden voor updates geldt een bewaartermijn van:

o vijf maanden na uw laatste interactie (het voeren van een gesprek of het reageren op of lezen van een chatbotbericht) voor voornaam, profielfoto-URL.

o acht maanden na uw laatste interactie (het voeren van een gesprek of het reageren op of lezen van een chatbotbericht) voor PSID, locatie, tijdzone en geslacht.

10.            Gebruik van het Platform door minderjarigen en waarschuwing aan de ouders

Het Platform is bedoeld voor personen van 13 jaar en ouder, met toestemming van de ouders tot 16 jaar. Andere personen jonger dan 13 worden verzocht geen Persoonsgegevens te verstrekken via het Platform. We behouden ons steeds het recht voor bewijzen te vragen van de ouderlijke toestemming om de verwerking van Persoonsgegevens betreffende minderjarigen mogelijk gemaakt.

Voor sommige sites of apps waar u naartoe wordt gestuurd kunnen er eveneens leeftijdsbeperkingen zijn op basis van wat gepast is om te bekijken voor bepaalde leeftijden en wat wettelijk is toegestaan. Waar er specifieke leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn, wordt dit duidelijk vermeld op de desbetreffende site en we kunnen vragen stellen om uw leeftijd te controleren vooraleer verder te gaan.

11.            Toepasselijke wetgeving

Deze Privacybeleid wordt geregeld door en moet opgevat worden in overeenstemming met de wetten van België en alle andere verplichte voorzieningen van de toepasselijke wetgeving in de Europese Unie.

12.            Updates van deze Privacybeleid

U kunt controleren wanneer deze Privacybeleid laatst werd gewijzigd door de 'LAATSTE HERZIENING' te controleren bovenaan deze pagina.

Alle beoogde wijzigingen aan deze Privacybeleid worden u ruim op voorhand gemeld, vooraleer de wijzigingen van kracht worden.

U kunt een kopie van deze Privacybeleid (en van alle herziene versies) afdrukken, downloaden of anderzijds bewaren voor uw archief.

 

 

Copyright 2019 The Coca-Cola Company. Alle rechten voorbehouden.